Služby

V rámci konzorcia PERSPECTA Group poskytujeme služby v oblasti správy, nákupu a inkasa portfólia pohľadávok vlastnených samotným konzorciom alebo spravovaných pre klientov konzorcia na základe mandátnych zmlúv vo fáze mimosúdneho, ako aj súdneho vymáhania. Medzi hlavné činnosti patrí správa a manažment pohľadávok pred lehotou alebo po lehote splatnosti a ich mimosúdne a súdne inkaso.

Konzorcium disponuje vlastným telefonickým centrom, ktoré zabezpečuje pre klientov efektívne a rýchle vymoženie pohľadávok mimosúdnou cestou. Zároveň poskytuje komplexné poradenstvo svojim klientom v oblasti riadenia systému a štruktúry predaja pohľadávok, ako aj v oblasti ich oceňovania. Medzi hlavné činnosti, na ktoré sa v tejto oblasti špecializujeme patrí poskytovanie konzultačných služieb v oblasti tvorby a likvidácie pohľadávok retailového a korporátneho charakteru.